proten
11 شهریور 1401 - 10:44

ثبت هوای سالم در اصفهان

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است. کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه جی با شاخص ۱۹۱ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۱۳ و کاوه با شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۹۸، استانداری اصفهان با شاخص ۸۴، باهنر با شاخص ۷۴، پروین با شاخص ۹۴، رودکی با شاخص ۷۹، رهنان با شاخص ۹۷، فرشادی با شاخص ۸۵، فیض با شاخص ۸۵، میرزا طاهر با شاخص ۶۴ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۷۹ در وضعیت سالم (زرد) است.دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۲۹ در وضعیت پاک (سبز)، سجزی با شاخص ۵۸ و مبارکه با شاخص ۵۴ در وضعیت  سالم (زرد) قرار دارد.شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است. باشگاه خبرنگاران جواناصفهاناصفهان
شناسه خبر: 701419